Akadálymentesítő eszköz

Szövegméret növelése
Szövegméret csökkentése
Nagy kontraszt
Negatív kontraszt
Olvasó vonal
Alaphelyzet

Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egysület Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

I. rész

Bevezetés

Adatkezelő a személyes, illetve közérdekű adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: GDPR).

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.
Az adatkezeléssel érintett a személyes adatainak megadásával elfogadja jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket.

1. Az adatkezelő:

A Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Kossuthu. 25; a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés megfeleljen a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatfeldolgozó:

Adatkezelő a személyes adatok kezelésére irányuló tevékenysége során Adatfeldolgozókat is igénybe vehet. Az Adatkezelő jelenleg nem áll szerződéses viszonyban adatfeldolgozóval.

Közzététel:

Az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.bsve.eu weboldalon (a továbbiakban: weboldal, vagy holnap).

Definíciók:

Az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységek során, valamint jelen tájékoztatóban az Adatkezelő saját maga is az Infotv.-ben és a GDPR-ban használt fogalmakat használja.

II. rész

Személyes adatok kezelése

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések a https://www.bsve.hu weboldalon böngészők vonatkozásában

Hírlevél küldés
Az Adatkezelő által működtetett weboldalon keresztül lehetőség van a hírlevélre regisztrált személyeknek, hírlevelet küldeni az aktuális Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egysülettel és a térséggel kapcsolatos hírekről, felhívásokról.

Kezelt személyes adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
Név Az érintett hozzájárulása Tájékoztatás a legfrissebb aktualitásokról, hírekről. A hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozás kéréséig
E-mail cím Az érintett hozzájárulása Tájékoztatás a legfrissebb aktualitásokról, hírekről. A hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozás kéréséig

A hírlevélre történő regisztrálás során a feliratkozó érintettek a regisztráció indításakor egy checkbox kipipálásával ismerik meg az Adatkezelési tájékoztatót, majd ezt követően tudják érvényesíteni a regisztrációjukat.

A hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozást az Adatkezelő könnyen elérhetően és egyértelmű módon közli az érintettekkel. Leiratkozás történhet az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatójában feltüntetett email címére (hello@flow-design.hu) történő kérés elküldésével.

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi. Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

A weboldalon begyüjtött adatokat a weboldal automatikusan továbbítja az adatbázisba ahol mentésre kerülnek. Az adatok máshol nem kerülnek tárolásra csakis a weboldalhoz tartozó adatbázisban. Az adatokat az adatkezelő harmadik fél számára sem marketing sem egyéb célból nem adja tovább.

III. rész

A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja:

A felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A tájékoztatás vagy a törlés kérhető e-mailben az hello@flow-design.hu e-mail címen vagy postai levél útján a következő postai címen: 4100 Berettyóújfalu, Kossuthu. 25., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 napon belül, írásban válaszol.

2020. Junius. 06

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület - 2024.

Címünk

  • Berettyóújfalu
  • Kossuth u. 25.
  • 4100