RENDELET MÓDOSÍTÁS

A Magyar Közlöny 2013. 07. 29. napi számában megjelent 65/2013. (VII.29.) VM rendelet, mely az alábbiak szerint módosította többek között a 35/2013. (V.22.) VM rendeletet:

 - LEADER TK3 körben, rendezvény esetén a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően előzetes szemle nélkül, az ügyfél saját felelősségére a pályázat befogadását megelőzően megkezdhető!

- a jogcímrendeletben foglaltaktól eltérően  hozzájáruló nyilatkozat benyújtása csak építéssel járó beruházások esetén kötelező.

 

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

30. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység – a (2) bekezdésben és a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – előzetes helyszíni szemle nélkül, az ügyfél saját felelősségére, a pályázat befogadását megelőzően is megkezdhető.”

31. § A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – mellékelni kell a következő

dokumentumok egyszerű másolatát:]

„d) a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot.”

32. § A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:

„24. § (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet]

megállapított 6. § (4) bekezdését, 14. § (2) bekezdés d) pontját, a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor

folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel hatályon kívül helyezett 14. § (1) bekezdés e) pontját a 65/2013.

(VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.”

33. § Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (1) bekezdés e) pontja.

34. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 22. § (2) bekezdés 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § (2) bekezdés 2014. január 1-jén lép hatályba.